Mobile menu

                                     

美國紐約州羅徹斯特大學─陳植博士獎學金

會員評等:  / 0

美國紐約州羅徹斯特大學

陳植博士獎學金

陳植博士獎學金申請資格:
必須是申請美國紐約州羅徹斯特大學的研究生才可申請本獎學金。每年依申請人數及獎學金額度按下面優先順序發放:

第一優先:
修讀材料科學的台大畢業生
第二優先:
任何修讀材料科學的研究生
第三優先:
任何修讀工程學系的研究生

詳細情形請參閱附件及連結