Mobile menu

                                     

200kV場發射槍穿透式電子顯微鏡(FEI Tecnai G2 F20)

200kV場發射槍穿透式電子顯微鏡(FEI Tecnai G2 F20)

技術員:

陳學人

連絡電話:

02-33661348

所在位置:

工綜128

特性:

  1. 可進行材料試樣微區影像分析,包含收集高解析影像、明視野像、暗視野像、電子繞射圖樣以及EDX微區定性/半定量成分分析。
  2. 配有高角度環場暗視野像偵測器,可收集Z對比之微區影像,搭配EDX可以進行EDX Mapping以及EDX line-scan 。
  3. 本設備加購Tomography試片載具,將連續拍攝之微區影像重構成三維度之物件。