Mobile menu

                                     

歐傑電子能譜儀(JEOL JAMP 9510F)

歐傑電子能譜儀(JEOL JAMP 9510F)

技術員:

高崇源

連絡電話:

02-33665241

所在位置:

工綜B36-1

特性:

1. 以場發射鎗電子源進行材料表面歐傑電子能譜分析。
2. 具備氬離子束系統,可進行材料縱深能譜分析。
3. 搭配SEM進行成份分佈觀察。