Mobile menu

                                     

2023/11/20(一)專題討論公告

會員評等:  / 0

webex連結: https://ntucc.webex.com/meet/msentu
演講人:Ping Hsu 博士
演講題目:半導體製造及關鍵材料介紹

服務單位/職 稱:
DuPont Taiwan/研發經理

演講時間:
112.11.20上午10點20分~12點10分

演講地點:
工綜館203國際演講廳

演講摘要:
1. Introduction of Semiconductor process and major/Key material introduction.
2. How does RD design the new formulation?
3. Career path sharing.
4. Q&A.

個人學經歷:
學歷:

畢業學校

國別

主修學門系所

學位

University of Akron

美國

高分子科學

博士

台灣大學

台灣

化學

碩士

清華大學

台灣

化學

學士

經歷:

服務機關

服務部門

職稱

現職:台灣杜邦

ACT

研發經理

經歷:柯達

光學材料

應用工程師

                        工研院

材料所

副研究員