Mobile menu

                                     

歡迎參加2023年第四屆專利檢索競賽與賽前檢索課程

會員評等:  / 0

研究發展處--產學合作總中心

活動名稱:掌握檢索技巧為創新鋪路

活動時間:2023/10/13(五)上午10:00-12:00

全校公告訊息如下,請協助轉達給貴系所的學生(包含大學部與研究生)

https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97091#bpos

https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97095#bpos