Mobile menu

                                     

12/27(一)專題演講公告

會員評等:  / 1

演講人林家成 先生

演講題目創新材料開發的典範移轉-Paradigm Shift for Innovative Material Development

服務單位:煌傑金屬複合材料科技公司

演講時間110年12月27(星期一)早上1020

演講地點工綜203國際演講廳(視訊會議連結https://ntucc.webex.com/meet/msentu)

2021-12-27A3

2021-12-27-PO