Mobile menu

                                     

賀!本系漳彥予同學獲得科技部106年度大專學生研究計畫研究創作獎

會員評等:  / 0
佳 

科技部106年度大專學生研究計畫研究創作獎

獲獎同學:漳彥予 同學

論文題目:利用具方向性 poly(γ-benzyl-L-glutamate)靜電紡織奈米纖維支架引導神經幹細胞腦部神經發育研究

指導教授:林唯芳 教授