Mobile menu

                                     

賀!陳宗奕同學榮獲第25屆奈米元件技術研討會-新穎材料與元件分析技術-學生論文競賽頭等獎

會員評等:  / 0
佳 

恭賀本系碩士班陳宗奕同學,於台灣舉行之2018奈米元件技術研討會(25th SNDT 2018),榮獲學生論文競賽(新穎材料與元件分析技術)-頭等獎奈米元件技術研討會由國家奈米元件實驗室(NDL)主辦,本屆主題可分為:前瞻奈米元件技術、下世代記憶體、前瞻感測器與高頻技術以及新穎材料與元件分析技術,本次研討會分為專題演講、論文海報二大部分,學生論文競賽獎項設有頭等獎、特優獎及優等獎。陳同學目前為材料系學禮教授實驗室之碩士班學生。

20180517-1陳宗奕

20180517-2