Mobile menu

                                     

長興獎學金申請

會員評等:  / 0

長興獎學金申請

金額:3萬元整

期限:10月21日前備妥資料送辦

長興獎學金申請

金額:3萬元整

期限:10月21日前備妥資料送辦

資格:

學業成績平均80分以上者,未享有公費即未領取其他獎學金者

文件:

長興獎學金專用申請表(系辦索取)
專利報告一篇
戶口名簿影本或全戶戶籍謄本