Mr. Cheng-Yao Huang and Yu-Fan Chen receive 2017 Altruisttic Award

Congratulations:

Mr. Cheng-Yao Huang and Yu-Fan Chen receive 2017 Altruisttic Award, College of Engineering, NTU.