Mobile menu

                                     

材料科學在臺大

!!2013QS世界排名 台大「冶金與材料」領域 榮獲 世界No.34 全國No.1 !!

英國知名高等教育調查機構QS公司 「2013年世界大學學門排名」,臺大在「冶金與材料科學」學門排名位居世界第34名

-----------材料領域臺灣第一

-----------全臺灣唯一進入世界前50名的校系

QS